Официални правила за участие в игра „Giveaway – Играй и спечели със spadetector.com“

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Giveaway – Играй и спечели със spadetector.com“ („Играта“) е „Меркус“ ЕООД, ЕИК: 203063328

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 04.10.2023 г. до 18.10.2023 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ на играта е „Меркус“ ЕООД, ЕИК: 203063328;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 7 по-долу.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Меркус“ ЕООД нямат право да участват в Играта.

5. Прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

6. Награда

1 бр. комплект козметични принадлежности 1 бр. Комплект Galenic Box Aqua Urban SPF50 + Aqua Infini Lotion Хидратиращ лосион 40 мл + Pur Mouse Почистваща крем пяна 50 мл

7. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта Участникът трябва да:

7.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата Instagram;

7.2. В срока на Играта да последва профила https://www.instagram.com/spadetector/ и да отбележи поне един свой приятел в коментар под публикацията за играта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки Участник има правото да участва в Играта с неограничен брой коментари, при условие, че тагва различни профили.

7.3. Един Участник има право да спечели 1 брой награда;

7.4. След приключване на периода на Играта, на 19.10.2023 г. печелившият Участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез Comment Picker или друг аналогичен софтуер.

7.5. Печелившият Участник ще бъде обявен посредством публикация и стори в срок до 1 ден, считано от избирането му;

7.6. Печелившият участник следва да осъществи връзка със SPA Detector посредством лично съобщение в Instagram акаунта, Facebook страницата или ел.поща: office@spadetector.com за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 10 дни се анулират.

8. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в Instagram.

Ще бъдат анулирани за участие фалшиви профили или профили, нарушили Правилата.

9. Обща информация за наградите и печелившите Участници

9.1. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за друга награда. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

9.2. Томболата за играта ще се проведе при наличието на минимум 10 отзива (участника).

10. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

10.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

11. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора и на своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

11.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

11.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и предоставянето на спечелената награда;

11.4. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на https://spadetector.com/privacy-policy

11.5. Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес office@spadetector.com.

12. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и предоставяне на спечелената награда и само за срока, който е необходим за това. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

13. Отговорност

13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата;

13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://spadetector.com/giveaway-rules/

14. Прекратяване на участието в Играта от страна на Участника

14.1. Всеки Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.instagram.com/spadetector/ По този начин той се отказва от участие и занапред;

14.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

“Меркус” ЕООД